Published: 15-02-18 12:45 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze redovisar små resultatförändringar i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg till 0,2 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,9).Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (-0,22).

Kassa och bank var på 15,7 miljoner kronor (10,7) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,0 miljoner kronor (-1,7) i fjärde kvartalet.

OptiFreeze föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

OptiFreeze kommer med testerna som utgångspunkt att fokusera på att få den slutliga produkten på marknaden under 2018. Bolaget kommer att förstärka sitt team med en maskiningenjör. Samarbetet med leverantörerna ÅF, Kisab och ArcAroma Pure kommer att fördjupas.

"Under 2018 så kommer OptiDry och OptiFlower att vara applikationsområdena som vi prioriterar. OptiFresh och OptiFreeze behöver fortfarande mer marknadsföring mot nyckelspelare. Vårt mål är att ha utfört minst tre tester tillsammans med kunder under året", skriver vd Eda Demir och styrelseordförande Göran Hedbys i en gemensam kommentar i bokslutskommunikén.

"Applikationsområdena OptiDry och OptiFlower kräver olika specifikationer av OptiCept linjen. Därför kommer dessa två områden att utvecklas parallellt med varandra och ha ett gemensamt fokus. Vårt F&U-team kommer att stötta de viktigaste fokusområdena. Vår F&U-chef kommer att säkerställa att teamet arbetar med produkter från kundlistan", fortsätter Eda Demir och Göran Hedbys.


OptiFreeze, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0,2 0,0
Rörelseresultat -1,9 -1,9
Resultat före skatt -1,9 -1,9
Nettoresultat -1,9 -1,9
Resultat per aktie, kr -0,20 -0,22
Utdelning per aktie, kr 0 0

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se