Reports Published: 29-11-17 08:43

OptiFreeze AB: Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-09-30

Sammanfattning av Q1 - Q3 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 med jämförelseperiod 2016-01-01 - 2016-09-30 

· Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -7 094 459 SEK (-4 920 324 SEK)*
· Likvida medel uppgick till 1 267 394 SEK (13 321 413 SEK)
· Aktiverade utgifter uppgår till 1 055 136 SEK (704 744 SEK)
· Antal aktier uppgår till 9 805 714 stycken (8 580 000 stycken)
· Resultat per aktie -0,83 SEK (-0,57 SEK)
· Soliditet 95 % (95 %)

Sammanfattning av Q3 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-07-01 - 2017-09-30 med jämförelseperiod 2016-07-01 - 2016-09-30 

· Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -1 860 084 SEK (-1 651 769 SEK)*

*Resultat inkl.

periodens avskrivningar 

Kommentarer från VD och arbetande styrelseordförande

Under det tredje kvartalet levererades den första industriella pilotanläggningen till OptiFreeze. Anläggningen har under kvartalet använts för att få bekräftat att de tester som tidigare gjorts även fungerar i industriell produktion. OptiFreeze har nu en pilotanläggning som visar att teknologin är fullt skalbar. Nu kan därför bolaget ändra fokus, från att vara metod- och forskningsorienterat, till att bli mer marknadsfokuserat. Intresset från kunder och prospekts har ökat markant. Kontakten med kunder och prospekts har intensifierats och ett stort antal möten har hållits under kvartalet.

Bland annat har OptiFreeze fördjupat dialogen med två potentiella kunder inom kategorierna OptiDry respektive OptiFlower. Framgångsrika kundtester har genomförts på OptiFreeze anläggning i Lund. Dessa bekräftar att teknologin fungerar på kundernas produkter. Planen är att fortsätta testerna i större omfattning, ute hos kunden. När så sker kommer OptiFreeze och kunden att teckna ett samarbetsavtal med intentionen att kunden ska köpa en anläggning. Efter kvartalets utgång, i november, påbörjar OptiFreeze tester tillsammans med en stor europeisk leverantör inom området OptiFresh.

OptiFlower
Bolaget har under kvartalet skapat en separat kategori för blommor (sticklingar) - OptiFlower. Kategorin var tidigare en del i OptiFresh. Processen är densamma för båda, men kundgruppen för sticklingar skiljer sig markant från den för OptiFresh. Potentialen för OptiFlower är dessutom enorm och detta kräver ett eget fokus för denna kategori. Intresset för OptiFlower har varit stort då det genom OptiCept-processen är möjligt att markant minska svinnet och göra betydande besparingar i försörjningskedjan.

OptiDry
Tillämpningen av teknologin inom applikationsområdet OptiDry gör att torktiderna kan minskas med 30-50%. Detta möjliggör ökad produktionskapacitet och minskade energikostnader. Dessutom behåller de behandlade produkterna sin färg och arom bättre.

OptiFreeze och OptiFresh
I och med att den nya pilotanläggningen har gått i drift framgångsrikt, så har diskussionerna med kunderna inom livsmedelsindustri intensifierats och fördjupats. Den tidigare något avvaktande hållningen hos livsmedelsindustrin har ersatts av intresse för mer konkreta samtal. Kunderna förstår tydligt vilka stora fördelar som finns med teknologin. Försäljningsprocessen mot dessa kunder kommer sannolikt att ta längre tid jämfört med de för OptiFlower respektive

OptiDry. Detta beror på att dessa kunder är försiktigare med att introducera ny tillverkningsteknik då det innebär en förändrad leveranskedja.

Kundfokus och mål
Stort fokus under de närmaste kvartalen kommer att ligga på försäljning och installation av de första anläggningarna inom områdena OptiFlower och OptiDry. Marknadsbearbetningen för OptiFreeze och OptiFresh kommer att fokusera på logistiklösningarna hos våra kunder samt att uppmärksamma marknaden på produkter som får markant längre hållbarhet genom teknologin. Tidigare kommunicerade mål med minst två sålda anläggningar under 2018 är oförändrade.

Övrigt
Under kvartalet blev det också klart att VD, Nick Kramer, avgår efter en tids sjukfrånvaro. Processen med att hitta en ersättare har inletts och förhoppningen är att en ny VD finns på plats före årsskiftet. Göran Hedbys gick tillfälligt in som arbetande styrelseordförande och säkerställde att verksamheten fortsatte som planerat och att marknads- och försäljningsarbetet hade högsta prioritet.

Lund den 29 november 2017
Göran Hedbys, VD

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se