Pressmeddelande Publicerat: 2007-10-09 12:00:00

Taurus Energy AB: Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org nr 556389-2776, ("Bolaget") kallas till årsstämma måndagen den 5 november 2007 kl 10.00 i Bolagets lokaler, Ideon Innovation, Ole Römers väg 12, Lund.

DELTAGANDE Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 30 oktober 2007, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 1 november 2007 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 30 oktober 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande skall ske under adress Taurus Energy AB, Ideon, 223 70 Lund, via e-post till Info@taurusenergy.eu eller per telefon 046 - 286 86 00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. För fullständig information se bifogad kallelse till årsstämma.

Dokument

Taurus Energy AB

"Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa."

c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9,
412 58 GÖTEBORG
046-286 86 10 http://www.taurusenergy.eu