Pressmeddelande Publicerat: 2008-11-21 17:11:00

DEFLAMO AB: Beslut om nyemission

Styrelsen i DEFLAMO AB (publ) beslutade den 20 november 2008, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 25 april 2008, om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Dock ges även allmänheten rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionen För att tillföra DEFLAMO rörelsekapital genomför Bolaget en nyemission om 1 370 100 aktier och 685 050 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs DEFLAMO cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 2,1 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att användas för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva applikationsprojekt i önskvärd takt, för att främja en framgångsrik kommersialisering av Apyrum®. Erbjudandet i korthet Företrädesrätt: För varje A-aktie i DEFLAMO som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) A-teckningsrätt. För varje B-aktie i DEFLAMO som innehas på avstämningsdagen erhålls en B-teckningsrätt. För teckning av en (1) ny A-aktie i DEFLAMO fordras tio (10) A-teckningsrätter. För teckning av en (1) ny B-aktie i DEFLAMO fordras tio (10) B-teckningsrätter. För varje tvåtal tilldelade aktier, oavsett serie, erhålles en (1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigande till nyteckning av en (1) aktie av serie B i DEFLAMO till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie. Antal aktier och teckningsoptioner i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 861 584 A-aktier och 508 516 B-aktier samt 685 050 teckningsoptioner. Antal aktier innan emission: 13 701 000 aktier (8 615 840 A-aktier och 5 085 160 B-aktier). Avstämningsdag: 28 november 2008. Teckningstid: 3-19 december 2008. Handel med B-teckningsrätter: 3-16 december 2008. Investeringsmemorandum Memorandum, 4-sidig folder samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på Bolagets (www.deflamo.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida från och med den 3 december 2008. Memorandum kommer även att kostnadsfritt kunna erhållas från DEFLAMO. OM DEFLAMO DEFLAMO utvecklar, producerar och marknadsför ett miljövänligt flamskyddsmedel som efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. DEFLAMO samarbetar idag med drygt 60 multinationella industriföretag inom flera olika områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med mera avseende applikationsutveckling. Bolagets produkt, Apyrum®, kommer att ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är livsmedelsklassade. DEFLAMO står inför ett betydande industriellt genombrott och planerar att etablera en tillverkningsanläggning under 2009. För ytterligare information kontakta Fredrik Westin Verkställande direktör 070-418 49 59 fredrik.westin@deflamo.se Björn Lundman Styrelseordförande 070-601 75 57 bjorn.lundman@daviespartners.com

Dokument