Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-01 16:51:00

Catering Please i Skandinavien AB: Catering Please företrädesemission genomförd

* Catering Please nyemission med företräde för bolagets aktieägare är genomförd * Sammantaget tecknades 5 138 859 aktier i nyemissionen

Catering Please i Skandinavien AB (publ) ("Catering Please") har under perioden från och med den 16 februari till och med den 27 mars 2009 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 69 procent. Tecknare har framfört önskemål om att få erlägga betalning genom kvittning av kortfristiga lån till ett sammanlagt belopp om cirka 5,2 MSEK av det totala tecknade beloppet om cirka 5,7 MSEK. Antalet aktier i Catering Please kommer genom nyemissionen att öka med 5 138 859 och aktiekapitalet med 436 803 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Catering Please till 12 638 859 aktier och aktiekapitalet till 1 074 303 SEK. Investerare som betalat och tilldelats aktier kommer även att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption för varje betald och erhållen aktie. Teckningsoptionerna kommer att erhållas när nyemissionen av aktier har slutregistrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 16, 2009. Catering Please kommer att ansöka om notering av teckningsoptionerna för att de skall vara föremål för handel på AktieTorget. Notering beräknas ske under vecka 17, 2009. För mer information, kontakta Ia Johansson, VD Catering Please i Skandinavien AB (publ) Tel: 08-591 201 20 ia.johansson@cateringplease.se Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Kort om Catering Please Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: 1) Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl. 2) Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. 3) Transportindustrin genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag och tågoperatörer. Bland kunderna finns, Ryanair, Skyways och Kronflyg m.fl. 4) Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med flera inom framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Dokument