Publicerat: 2018-02-02 10:32:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Raybased: Raybased kallar till årsstämma den 2 mars

Aktieägarna i teknikbolaget Raybased kallas till årsstämma fredagen den 2 mars på Scandic Swania i Trollhättan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av högst 150 000 teckningsoptioner till teckningskursen 15 öre per aktie. Teckningsoptionerna ska användas för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 45 kronor per aktie.

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
.
Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart.

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com