Publicerat: 2018-03-06 10:36:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: New Equity Ventures dotterbolag OGI tecknar avtal om inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet

Investeringsbolaget New Equity Ventures helägda dotterbolag OGI, Online Gaming Info, har tecknat ett så kallat Term Sheet-avtal med ägaren till en affiliate-verksamhet inom online kasino-segmentet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet listar mellan parterna överenskomna detaljer, exempelvis pris och vad som ska ingå i affären, för ett tilltänkt inkråmsförvärv och förutsätter för sitt genomförande att den per idag påbörjade due dilgence-granskningen visar ett tillfredsställande resultat.

Affiliate-verksamheten omsätter idag 73 000 dollar på årsbasis med ett resultat om 70 000 dollar. Intäkterna genereras via affiliate-kontrakt med spelbolag online. Säljaren har bedrivit sin verksamhet sedan 2007.

Term Sheet-avtalet stadgar att den initiala köpeskillingen ska uppgå till 1,5 gånger resultatet för tolvmånadersperioden som direkt efterföljer datum för inkråmets ägarövergång, varav minsta summa är bestämd till 50 000 dollar. Tilläggsköpeskilling kan utgår med ytterligare högst 100 000 dollar och köpeskilling erläggs kontant. OGI beräknar att definitivt förvärvsavtal kan träffas under mars månad.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com