Publicerat: 2018-05-09 08:18:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Emotra: Emotra redovisar små resultatförändringar i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018. Bolaget redovisar små resultatförändringar i kvartalet.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,19).

Kassa och bank var på 6,4 miljoner kronor (3,0) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -1,6 miljoner kronor (-1,7) i första kvartalet.

Emotra tecknade under slutet av första kvartalet sitt första kommersiella avtal med en privat klinik i Warszawa i Polen, med anknytning till en av de universitetskliniker som medverkade i EUDOR-A. Kliniken kommer att gå igång med testverksamheten under andra kvartalet 2018.


Emotra, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -1,9
Resultat före skatt -1,8 -1,9
Nettoresultat -1,8 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,19

Emotra AB

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Göteborgsvägen 88,
433 63 Sävedalen
http://www.emotra.se