Publicerat: 2018-05-15 08:22:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Insplorion: Insplorion rapporterar en ökad förlust i första kvartalet

Life science-bolaget Insplorion rapporterar en ökad förlust i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen backade till 56 000 kronor (137 000). Aktiverat arbete för egen räkning var 273 000 kronor (274 000) och de totala rörelseintäkterna var 441 000 kronor (677 000).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,21).

Kassa och bank var på 14,5 miljoner kronor (10,4) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,0 miljoner kronor (-1,1) i första kvartalet.

"Arbetet under 2018 års första kvartal präglades dels av ett fortsatt starkt fokus på våra egna projekt, dels av ett successivt utökat samarbete med andra industriella aktörer", kommenterar vd Patrik Dahlqvist i delårsrapporten.

Insplorion har nu som ambition att fortsätta samarbetet med RISE Acreo och även involvera industriella företag i projektet.

Inom batterisensorområdet pågår projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage.
Arbetet följer de tidsmässiga hållpunkter bolagen gemensamt satt upp.

Verksamheten inom projektet med luftkvalitetssensorer fortgår helt enligt plan.

Bolaget har under våren tillsatt två nya medarbetare, en utvecklare inom sensorer och en person med inriktning på försäljning och affärsutveckling.


Insplorion, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -1,8 -1,3
Resultat före skatt -1,8 -1,4
Nettoresultat -1,8 -1,4
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,21

Insplorion AB

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."

Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A,
413 90 GÖTEBORG
+46 (0)31 3802695 http://www.insplorion.com