Publicerat: 2018-05-15 08:37:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om OptiMobile: OptiMobile ökar omsättning och minskar förlusten under första kvartalet, gynnsam utveckling på marknaden

Telekombolaget OptiMobile redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Den ökade omsättningen är huvudsakligen hänförlig till nya affärer med Telenor Sverige AB och north net connect AB (med varumärket Netmore) som erhölls under 2017.

Bolagets vd Lars Rutegård delger i en kommentar att utvecklingen på operatörsmarknaden har under kvartalet fortsatt i en för OptiMobile intressant riktning inom flera viktiga områden. Konsolideringen på operatörsmarknaden har fortsatt med förvärv och satsningar
för att finna nya intäktsströmmar.

Samtidigt kämpar operatörerna internt med vikande intäkter från befintliga tjänster. Detta är en utveckling som bedöms gynna OptiMobile.

Affärs- och verksamhetsmässigt har huvudfokus under första kvartalet 2018 legat på att fullfölja den plan som man tidigare kommunicerat för 2018, vilket i det korta perspektivet handlar om att säkerställa ett framgångsrikt färdigställande av bolagets två pågående projekt med Polkomtel-gruppen och Netmore (north net connect).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-1,9).

Under första kvartalet belastades rörelseresultatet av ökade externa kostnader hänförliga till konsultkostnader, drivet av ett ökat resursbehov i pågående kundprojekt.

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-1,32).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,6).


OptiMobile, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,2 100,0%
Rörelseresultat -0,5 -1,9
Nettoresultat -0,7 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,07 -1,32
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 -0,6

OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se