Pressmeddelande Publicerat: 2015-04-09 10:58:00

EQL Pharma AB: Resultat av första lösenperioden för teckningsoption TO 2

Första lösenperioden för EQL Pharma TO 2 var mellan 15 mars - 31 mars 2015. Lösenkursen för den första lösenperioden bestämdes till 3,50 kronor. Totalt har 195 601 teckningsoptioner TO 2 utnyttjats (cirka 14 procent av samtliga TO 2), vilket innebär att EQL Pharma tillförs cirka 0,7 mnkr före emissionskostnader. De nya aktierna bokförs som EQL Pharma IA tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av april 2015. Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 16 522 027 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 743 491,215 kronor. Den andra och sista lösenperioden för EQL Pharma TO 2 infaller mellan 15 september – 30 september 2015. Lösenkursen kommer då att vara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. Lund den 9 april 2015 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com