Rapporter Publicerat: 2017-08-23 09:00:00

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport jan-jun 2017

Latvian Forest Company AB publicerar delårsrapport för jan-juni 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

· Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 20.850 (19.550) TEUR
· Eget kapital uppgår till 1,07 (1,05)EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.801) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 940.000 (850.000) kubikmeter
· Omsättningen var 111,8 (97,4) TEUR
· Operativt rörelseresultat var -89,1 (-90,8) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 357,2 (435,6) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 202,4 (239,4) TEUR
· 4015 kubikmeter har avverkats till ett pris som är 14,5 % högre per kubikmeter än för motsvarande virkeskvalitet under föregående år

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.368 (8.801) hektar. Av dessa var 6.860 (6.305) skog och 2.508 (2.496) annan mark inklusive 1.814 jordbruksmark. Bolaget har lyckats att behålla den tidigare andelen av skogsmark (73,2%) gentemot annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades till ca 940.000 (850.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar. Bolaget har hos den lettiska skogstyrelse registrerat ytterligare 10.172 kubikmeter på fastigheter som förvärvades 2016 genom att revidera skogsbruksplanerna.

Bolagsledning har presenterat en avverkningsplan till styrelsen som har godkänt en begränsad avverkning upp till 10 000 kubikmeter. Under andra kvartalet har bolaget avverkat 4015 kubikmeter som har skapat en inkomst på 92 TEUR. Bolaget kommer att proaktivt följa marknaden och inhämta offerter för ytterligare planerade avverkningar under de följande kvartalen. Sammanlagd har bolaget fått ca. 14,5 % bättre pris i rotpostförsäljning med likvärdig skog som avverkades förra året.

Under det andra kvartalet bolaget har inte varit aktivt inom nya investeringar, men genomfört en nyemission. Efter att bolaget har slutfört nyemissionen kommer bolaget mera aktivt analysera de olika investeringsmöjligheter som finns på marknaden. Bolagets ledning bedömer att bolaget fortsatt kommer att åtnjuta de gynnsamma villkoren för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att de lokala fastighetsägarna har brist på likvida medel.

Som tidigare har rapporterats har styrelsen godkänt den föreslagna försäljningen av 6 fastigheter med sammanlagt 95,3 hektar och skogsinnehav av 6.398 kubikmeter i Kurland, västra Lettland. Bolagsledningen vill i samband med försäljningen koncentrera bolagets verksamhet i området norr och nordost av Riga. Detta skulle leda till en bättre kostnadsbild i samband med skogsförvaltning. Den tänkbara försäljningen kommer att genomföras endast om bolaget kommer att uppnå de målsatta värden för fastigheterna.

Omsättning och resultat

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 101,3 (90,3) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning för externa kostnader förklaras med en mera aktivt insats av skogsförvaltningen, samma gäller råvaror och förnodenheter

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 13.526 (12.608) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att det genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2017. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under andra kvartalet har sammalagd 4.015 kubikmeter avverkats med en genomsnitlig intäkt av 23 EUR per kubikmeter.

Avsikten är att sammanlagt avverka 10.000 kubikmeter under 2017. Resterande volymer kommer att avverkas senare under kommande perioder. Bolaget kommer att utvärdera marknadsutvecklingen opportunistiskt. Ledningen kommer i fortsättningen att följa en princip att nettointäkter skall överstiga 21 EUR per genomsnittlig kubikmeter för att det skall fattas beslut av avverka.

I enlighet med den nya skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat i åtgärder att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna. Sammanlagt har nästan 100 hektar röjts under första halvåret. Bolagets netto avverkningsbara volym för de kommande 20 år planeras till 390.000 kubikmeter som till 82 % består av tall, gran och björk.

Finansiering

Bolaget har genomfört en företrädesemission med måndag den 26 juni som sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s. Teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 3.590 TEUR. Av dessa tecknades ca. 1.940 TEUR med företräde och ca. 1.650 TEUR utan företräde. Emissionen tillför därigenom Bolaget 2.440 TEUR. 

Dessa medel kommer att användas för anskaffning av enskilda fastigher.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas.

Aktien

1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet och 40,9% av rösterna. Aktiekapitalet kommer efter ökningen att vara 2.220.017 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 19.740.990 B-aktier.  

Marknaden

Bolagsledningen har noterat en förbättring i priserna på den lokala timmermarknaden under inledningen av 2017. Samtidigt leder de mindre skogsbolagen av likviditetsbrist. Det leder till att det finns bra utbud av mindre skogsportföljer på 200-300 hektar. Dessutom finns det ett antal utländska investerare som syftar att sälja sina innehav i storleksordningen upp till 1500 hektar till följd av generationsskifte. Bolagsledningen kommer att analysera dessa möjligheter. Ifall dessa möjligheter kommer att prissättas tillfredställande kommer styrelsen vara aktiv köpare, antingen genom kontantförvärv eller med egna aktier som betalningsmedel.

Den lettiska parlamentet antog ändringar i den lettiska jorbrukslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017. Dessa avser bland annat att ägarna till de fastigheter som huvudsakligen (över 50 %) består av jordbruksmark skall kunna lettiska på en nivå som tillåter att använda språket till vardags- och arbetslivet. Ändringarna innebär också att jordbruksmarkägarna skall kunna presentera tänkbara jorbruksåtgärder åt den lokala kommunalstyrelsen. Dessa ändringar har tilltänkts för att mera effektivt bruka mark. En annan ändring är att en grupp med anslutna bolag som ägs av en verklig mottagare kan äga upp till 4.000 hektar jordbruksmark. Detta är förbättring mot de tidigare 2.000 hektar. I dagsläget ser bolagsledningen inga förändringar som skulle påverka den tidigare affärsmodellen. Bolagsledning har inhämtat ett juridiskt utlåtande från Ellex Klavins advokatfirma.

I övrigt har inga större förändringar noterats i marknadsförutsättningarna för Latvian Forest Co sedan föregående rapport och uppfattningen är att prisnivåerna på skogs- och jordbruksfastigheter fortsätter att stiga kontinuerligt i Lettland även om prisutvecklingen planat ut i t.ex. Sverige. Skillnaden mot tidigare är att allt högre högstanivåer noteras. Även om genomsnittspriset fortfarande inte stigit allt för mycket är uppfattningen därför att priserna på skogsfastigheter fortsatt rör sig uppåt.

De lokala pensionsfonderna som ackumulerar insättningar för inkomstpension förtsätter att växa årligen. Förvaltarna av dessa är under tryck från statliga pensionsmyndigheter i alla tre baltiska stater att investera i lokala tillgångar. Skog är en väldigt intressant tillgångsklass som kommer att locka eventuella investeringar från den lokala pensionssystemet om man kan erbjuda en attraktiv platform.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.368 (8.801) hektar.

Den tidigarenämnde emissionen blev registrerat på bolagsverket med sista handelsdag för BTA den 2 augusti, 2017.  

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2017 är planerad att offentliggöras den 24 november 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2017-08-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

KONCERNENS   YTD 2017 YTD 2016 Q2 2017 Q2 2016
RESULTATRÄKNINGAR
(TEUR)
Nettoomsättning 111.6 97.0 101.1 89.9
Övriga intäkter 0.2 0.4 0.2 0.4
Summa intäkter 111.8 97.4 101.3 90.3
Råvaror och -39.3 -27.8 -20.2 -18.0
förnödenheter
Övriga externa -143.7 -135.4 -75.2 -101.3
kostnader
Personalkostnader -17.7 -23.4 -9.2 -14.1
Avskrivningar och   -0.2 -1.6 -0.1 -0.8
nedskrivningar
Övriga kostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Operativt -89.1 -90.8 -3.4 -43.9
rörelseresultat
Reavinster   0.0 4.1 0.0 0.0
fastighetsförsäljningar
Rörelseresultat före   -89.1 -86.7 -3.4 -43.9
värdeförändring skog
Värdeförändring skog 357.2 435.6 178.0 75.7
Rörelseresultat 268.1 348.9 174.6 31.8
Finansiella intäkter 5.1 0.0 3.4 0.0
Finansiella kostnader -45.8 -44.3 -18.7 -17.8
Finansnetto -40.7 -44.3 -15.3 -17.8
Resultat före skatt 227.4 304.6 159.3 14.0
Aktuell skatt - 0.0 - -
Uppskjuten skatt -25.0 -65.2 -18.9 -11.2
ÅRETS RESULTAT 202.4 239.4 140.4 2.8

AKTIEDATA 2017-06-30 2016-06-30
Genomsnittligt antal   aktier 15,856,792 15,586,792
Antal aktier 15,856,792 15,856,792
Resultat per aktie efter   0.013 0.015
skatt, Euro
Eget kapital per aktie,   1.068 1.048
Euro (före och efter
utspädning)
Kassaflöde från den   löpande -0.007 -0.017
verksamheten per aktie, Euro

KONCERNENS       2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
BALANSRÄKNINGAR (TEUR)
TILLGÅNGAR
Tecknat,   ej inbetalat 2,440.8 0.0 0.0
aktiekapital
Skogsmark och övrig mark 7,322.9 6,941.0 7,322.9
Biologiska tillgångar,   13,526.8 12,608.6 13,168.0
växande skog
Inventarier 0.2 0.9 0.4
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Fordran uppskjuten skatt 161.4 76.3 132.8
Summa   23,458.0 19,632.7 20,630.0
anläggningstillgångar
Kundfordringar 19.3 49.7 7.6
Kortfristiga fordringar 56.4 75.9 56.6
Likvida medel 130.1 528.3 214.9
Summa 205.8 653.9 279.1
omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR 23,663.8 20,286.6 20,909.1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19,373.7 16,613.0 16,769.5
Långfristiga skulder 1,758.8 1,758.8 1,758.8
Skuld uppskjuten skatt 1,470.7 1,363.7 1,417.2
Räntebärande kortfristiga 955.7 499.2 889.9
  skulder
Skatteskulder 0.0 0.0 0.0
Leverantörsskulder 31.2 13.8 15.1
Övriga skulder 5.3 1.7 4.5
Upplupna kostnader och   68.5 36.4 54.1
förutbetalda intäkter
Summa skulder 4,290.2 3,673.6 4,139.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH   23,663.9 20,286.6 20,909.1
SKULDER
Ställda säkerheter:   2,720.4 1,876.5 2,654.6
generell pant i
tillgångarna
Soliditet 81.9% 81.9% 80.2%
Skuldsättningsgrad 0.22 0.22 0.25

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 2017 2016-06-30 2016-12-31
-06
-30
Rörelseresultat 268.1 348.9 540.9
Justeringar för poster   som inte ingår         
i kassaflödet:
-   Beräknad värdeförändring skog -357.2 -435.6 -792.0

- Avskrivningar anläggningstillgångar 0.2 1.6 2.1
- Erhållna räntor 1.6 0.0  1.3
- Erlagda räntor -45.2 -25.4 -64.8
- Omräkningsdifferens av resultat i 0.0 -0.4 0.0
utländsk   valuta
Kassaflöde från den   löpande    -132.5 -110.9 -312.5
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital 
Kassaflöde från förändringar   i 22.6 -164.3 -90.8
rörelsekapital
Kassaflöde från den   löpande    -109.9 -275.2 -403.3
verksamheten 
Investeringsverksamheten       
Mark -0.1 -414.4
Biologiska anläggningstillgångar -1.6 -379.1 -1,366.2
Maskiner och inventarier 0.0 5.2 5.2
Kassaflöde från      -1.7 -788.3 -1,361.0
investeringsverksamheten 
Finansieringsverksamheten 
Nyemissioner - - -
Inbetalt ej registrerat   aktiekapital - - -
Emissionskostnader -39.0 - -
Förändring av lån 65.8 499.2 886.6
Kassaflöde från      26.8 499.2 886.6
finansieringsverksamheten 
PERIODENS KASSAFLÖDE   -84.8 -564.3 -877.7
Likvida medel vid   periodens ingång 214.9 1,092.6 1,092.6
Årets kassaflöde enligt ovan -84.8 -564.3 -877.7
Likvida medel vid   periodens utgång     130.1 528.3 214.9

KONCERNENS   Aktiekapital Övrigt Balanserade Totalt
FÖRÄNDRINGAR             I tillskjutet resultat eget
EGET kapital inkl kapital
  KAPITAL   (TEUR) periodens
resultat
Eget   kapital 31 december 1,776.0 9,483.3 5,114.3 16,373.6
2015/1 januari 2016
Periodens resultat - - 395.9 395.9
Summa intäkter och   - - 395.9 395.9
kostnader
för året
Nyemissioner - - - -
Kapitalanskaffningskostnader - - - -
Eget   kapital 31 december 1,776.0 9,483.3 5,510.2 16,769.5
2016/1 januari 2017

Periodens resultat 202.4 202.4
* Tecknat, ej inbetalat 2,440.8 0.0 2,440.8
aktiekapital
Kapitalanskaffningskostnader 0.0 -39.0 0.0 -39.0
Eget   kapital 30 juni 2017 4,216.8 9,444.3 5,712.6 19,373.7

* Ökningen av det egna kapitalet kommer att registreras i augusti. Antalet aktier ökar då till 19 820 990 st.

MODERBOLAGETS   YTD 2017 YTD 2016 Q2 2017 Q2 2016
RESULTATRÄKNINGAR
(TEUR)
Nettoomsättning 30.2 24.4 15.2 24.4
Kostnader för sålda 0.0 0.0 0.0 0.0
varor
Övriga externa -64.7 -68.0 -35.8 -49.4
kostnader
Personalkostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat -34.5 -43.6 -20.6 -25.0
Resultat   från
finansiella
investeringar
Finansiella intäkter 115.9 48.7 59.4 28.0
Finansiella -20.4 -24.7 -5.6 -10.9
kostnader
Finansnetto 95.5 24.0 53.8 17.1
Resultat efter   61.0 -19.6 33.2 -7.9
finansiella poster
Uppskjutna skatter 0.0 0.0 0.0 0.0
PERIODENS RESULTAT 61.0 -19.6 33.2 -7.9

MODERBOLAGETS   BALANSRÄKNINGAR (TEUR) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
*   Tecknat, ej inbetalat aktiekapital 2,440.8 0.0 0.0
Andelar i dotterföretag 6,073.9 6,073.9 6,073.9
Fordran koncernbolag 5,836.0 4,855.1 5,568.6
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Uppskjuten skattefordran 0.0 0.0 0.0
Summa anläggningstillgångar 14,356.6 10,934.9 11,648.4
Kortfristiga fordringar 49.6 38.5 67.4
Kassa och bank 38.5 431.8 154.9
Summa   omsättningstillgångar 88.1 470.3 222.3
SUMMA TILLGÅNGAR 14,444.7 11,405.2 11,870.7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
*Eget kapital 13,407.9 10,881.0 10,945.1
Räntebärande   kortfristiga skulder 955.7 499.2 889.9
Övriga skulder 31.6 14.2 6.0
Upplupna kostnader 49.5 10.8 29.7
Summa skulder 1,036.8 524.2 925.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH   SKULDER 14,444.7 11,405.2 11,870.7
Soliditet 92.8% 95.4% 92.2%

Latvian Forest Company AB

"Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland."

c/o Anders Nilsson, Ringvägen 22,
182 46 ENEBYBERG
+371 2920 3972 http://www.latvianforest.se