Rapporter Publicerat: 2017-11-30 14:54:00

Transferator AB: Delårsrapport Q3 2017 - 1 januari - 30 september

9 MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER · Koncernens omsättning uppgick till 32,9 (31,0) Mkr. · Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,9 (5,8) Mkr. Orealiserade nedskrivningar, av engångskaraktär, uppgick till -7,8 Mkr. · Nettoresultatet blev - 8,1 (1,7) Mkr. · Substansvärdet uppgick till 47,3 Mkr; motsvarande 0,91 kr per aktie. · Eget kapital uppgick till 27,5 Mkr (35,2); motsvarande 0,53 kr per aktie. · Soliditeten uppgick till 44,6% (51,4%). · Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 3,1 Mkr. 3 MÅNADER, JULI-SEPTEMBER · Koncernens omsättning uppgick till 10,7 (10,0) Mkr. · Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,7 (1,9) Mkr. · Nettoresultatet blev -7,1 (0,8) Mkr. Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017.

Koncernen omsättning uppgick till 32,9 Mkr under 9- månaders perioden. Det kan jämföras med en omsättning på 31 Mkr för motsvarade period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) minskade till 2,9 Mkr, jämfört med 5,8 Mkr föregående år. Nettoresultatet blev -8,1 Mkr varav nedskrivningar tagna uppgick till cirka -7,8 Mkr relaterade till fordringar och värdepapper i portföljen; bland annat engagemanget i E-ply Edsbyn påverkade med cirka -2,5 Mkr då bolaget ansökte om företagsrekonstruktion efter perioden.

Såsom en följd av nedskrivningarna av värdepappersportföljen och fordringar minskade portföljens omslutning samt påverkade nettoskulden varvid substansvärdet föll med -9,2% till totalt 47,3 Mkr; motsvarande 0,91 kr per aktie.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com