Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-11 08:48:00

Transferator AB: Beslut om företrädesemission om 23,6 Mkr

Styrelsen i Transferator AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämma, beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 23 679 198 kronor. Motivet till emissionen är att erhålla rörelsekapital för användning i Koncernen, möjliggöra investeringar inom befintliga portföljbolag och erhålla finansiella resurser för eventuella företagsförvärv. Memorandum för emissionen kommer att publiceras före teckningstidens början.  

För nyemissionen gäller i korthet följande:

Emissionsvillkor och teckningskurs: 

Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2018 är registrerad som aktieägare i Transferator AB äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av A- och B-aktier. Sex (6) per avstämningsdagen innehavda A- eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad Unit av serie A eller B. Varje Unit består av tre (3) A- eller B-aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoption av serie TO 1 eller TO 2.

Företrädesemissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 3 339 256,02 SEK till sammanlagt högst 10 017 768,71 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 26 021 097 aktier till sammanlagt högst 78 063 296.

Teckningskursen är 2,73 kronor per Unit oavsett aktieslag, d.v.s. 0,91 kronor per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 januari 2018.

Uniträtter och dess handel: 

Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 8 januari 2018 till och med den 18 januari 2018.

Teckningstid:

Teckning av Units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018.

Emissionens säkerställande:

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (52%) och emissionsgarantier (48%) från VD och ledamöter av styrelsen. Garantiersättningen uppgår till 3 % av garanterat belopp, ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Villkor för teckningsoptionen:

Optionsinnehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie oavsett serie.

Denna information är sådan information som Transferator AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com