Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-27 09:01:00

Transferator AB: Ändrade villkor nyemission, publicering av Memorandum

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Transferator AB, med stöd av bemyndigande från årsstämma, beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 23 679 198 kronor. Enligt tidigare kommunikation var upplägget en s.k. unit-emission men då det upplägget enligt Euroclear nu inte är kompatibelt med deras system har villkoren nu gjorts om till en vanlig BTA-emission. Ändringen av villkoren påverkar inte tidigare kommunikation avseende emissionens storlek, teckningskurs, rätt till teckningsoptioner eller teckningstid. Memorandum för emissionen publiceras idag den 22 december 2017, på Bolagets hemsida, www.transferator.com.

För nyemissionen gäller i korthet följande:   

Emissionsbelopp:

23 679 198,27 SEK.

Emissionsvillkor:

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd A-aktie, en (1) teckningsrätt A (av Euroclear benämnd teckningsrätt ("TR A")). Det krävs sex (6) teckningsrätter A för att teckna tre (3) A-aktier, var tredje tecknad aktie berättigar till två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd B-aktie, en (1) teckningsrätt B (av Euroclear benämnd teckningsrätt ("TR B")). Det krävs sex (6) teckningsrätter B för att teckna tre (3) B-aktier, var tredje tecknad aktie berättigar till två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningskurs:

0,91 SEK per aktie, oavsett serie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Avstämningsdag:

4 januari 2018.

Teckningstid:

8 januari - 22 januari 2018.

Handel med teckningsrätter:

8 januari - 18 januari 2018.

Utspädning m.m.:

Erbjudandet inklusive teckningsoptionerna kommer vid full teckning innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 43 368 495 från 52 042 199 till 95 410 694 aktier. För befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 33,33 procent. För ägare som varken deltar i Företrädesemissionen eller vid lösen av teckningsoptionerna uppgår den totala utspädningen till 45,45 procent.

Villkor för teckningsoptionen:

Optionsinnehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie. Vid teckning av en ny aktie ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut.

--------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Transferator AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017.
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com