Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-16 10:24:00

Everysport Media Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB

Vid extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Everysport Media Group") den 16 januari 2018 fattades följande beslut.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktören och andra nyckelpersoner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group. Incitamentsprogrammet innebär en emission av högst 4 503 230 teckningsoptioner. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet maximalt cirka 30 personer.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget ESMG Transactions AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 4 503 230 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med bolagets större aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelsen för Everysport Media Group. Incitamentsprogrammet innebär en emission av högst 2 251 617 teckningsoptioner. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet maximalt cirka 7 personer.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget ESMG Transactions AB, som ska överlåta optionerna till styrelsen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 2 251 617 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Andersson, VD

Tel: 070-736 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se

Everysport Media Group AB

"Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta område."

Box 3619,
103 59 STOCKHOLM
08 518 010 00 http://www.esmg.se