Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-27 17:45:00

Consensus Asset Management AB: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 27 april 2018 fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

 • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn och nyval av Rose Mjörnstedt.

  Till revisor valdes
  Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sverige AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

 • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2018 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag:

  Arvode för 2018 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande:
  Till ordföranden 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget,
  50 000 kronor vardera.

  Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genoföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

 • Stämman beslutade inrätta en valberedning enligt föreslagna principer.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.seConsensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se