Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-22 16:37:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB’s årsstämma i Nacka den 22:a maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Ulrica Karlsson, Mikael Havsjö och Mattias Molin. Artur Aira valdes till ny ledamot. Håkan Evefors lämnade styrelsen. Baker Tilly Umeå AB valdes till ny revisor för tiden intill dess att ordinarie årsstämman hållits år 2019, och revisionsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget. Artur Aira har avsagt sig sitt arvode p g a konkurrensklausul med tidigare arbetsgivare. Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 566 483 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.


Mikael Havsjö 070 788 12 08 mikael.havsjo@alphahelix.com  Mattias Molin 0708 970 790 mattias.molin@alphahelix.com  Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com