Pressmeddelande Publicerat: 2018-06-07 13:38:00

Aptahem AB: Kommuniké från Aptahem AB:s extra bolagsstämma den 7 juni 2018

Idag, den 7 juni 2018, hölls extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ) varvid följande beslut fattades.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Summan av nominellt belopp för samtliga konvertibler som utges med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 miljoner kronor. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar. Emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska ske på marknadsmässiga villkor. 

Malmö den 7 juni 2018
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com